Oferta usług GOBS

 

Usługi oferowane przez GOBS w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmują:

 • opracowanie zakładowego planu kont i polityki księgowości
 • wycenę aktywów i pasywów zgodnie z przepisami polskiej ustawy o rachunkowości i z uwzględnieniem ustalonej polityki bilansowej,
 • przygotowywanie deklaracji INTRASTAT,
 • sprawozdawczość GUS oraz NBP
 • opracowywanie miesięcznych raportów w formie: bilansu, rachunków zysków i strat, zestawienia sald i obrotów, otwartych należności i zobowiązań oraz innych raportów według potrzeb, również w języku angielskim i niemieckim,
 • comiesięczne/kwartalne obliczanie wysokości podatku dochodowego od osób prawnych oraz przygotowanie rocznej deklaracji rozliczeniowej CIT,
 •  prowadzenie rejestru VAT,
 • przygotowywanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT i JPK
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych
 • udział w badaniu biegłego
 • wsparcie w zakresie czynności administracyjnych, w tym wystawianie faktur i przygotowywanie koszyków płatności
 •  Kontrola zgodności dokumentów księgowych z polskimi przepisami
 • Prowadzenie rejestru VAT
 • Przygotowywanie i składanie deklaracji VAT oraz plików JPK
 • Kontakty z urzędami
 • Pomoc w bieżących sprawach administracyjnych
 • Przygotowywanie deklaracji INTRASTAT
 • Przygotowywanie jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie local GAAP lub IFRS
 • Przygotowywanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z local GAAP lub IFRS
 • Opracowywanie plików i schematów do konsolidacji
 • Opracowywanie i przygotowywanie raportów na potrzeby zarządcze / grupowe
 • Opracowywanie i przygotowywanie zestawień na potrzeby controllingu
 • Uzupełnianie krajowych i międzynarodowych raportów wymaganych prawem
 • Aktualizacja polityki rachunkowości
 • Opracowywanie procedur i instrukcji wewnętrznych

Usługi oferowane przez GOBS w zakresie prowadzenia księgowości kadrowo-płacowej obejmują:

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wysokości zarobków,
 • prowadzenie kartotek urlopowych,
 • rozliczanie czasu pracy na podstawie ewidencji czasu pracy,
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich,
 • zgłaszanie zatrudnienia oraz rozwiązania stosunku pracy z poszczególnymi pracownikami Spółki we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
 • obliczanie wynagrodzenia za pracę brutto oraz netto, wysokości składek ZUS, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 • przygotowywanie rocznych informacji o wysokości pobranych składek ZUS za pracowników,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT-11,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • kontrolowania terminów badań lekarskich,
 • przygotowywanie wniosków o wydanie zaświadczenia A-1 dla pracowników delegowanych oraz karty Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
 •  Rachunkowość w procesie likwidacji, upadłości, przekształceń i połączeń
 • Sprawozdawczość skonsolidowana
 • Planowanie i wdrażanie systemów księgowych
 • Bieżące doradztwo księgowe i z zakresu rozliczeń kadrowych
 • Reorganizacja i optymalizacja procesów księgowych
 • Wsparcie w doborze personalnym specjalistów na stanowiska księgowe i kadrowo-płacowe
 • Szkolenia z zakresu rachunkowości oraz rozliczeń kadrowo-płacowych
 • Prowadzenie księgowości spółek działających na terenie SSE
 • Opracowywanie i wdrożenie planu kont umożliwiającego kontrolę nad inwestycjami prowadzonymi na terenie SSE
 • Alokacja przychodów i kosztów na działalność strefową i poza strefową
 • Rozliczanie grantów 
 • Przygotowywanie raportów strefowych
 • Obsługa kontroli prowadzonych przez SSE
 • Kalkulacja zwolnienia podatkowego
 • Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych nałożonych na spółki działające w SSE

Zaufali nam

Scroll to top
Kontakt
close slider

Administratorem danych osobowych jest GOBS sp. z o.o. W zależności od łączących nas relacji administratorem może być także inna spółka z Grupy OW. Więcej informacji znajduje się tutaj.