Aktualności

Od przyszłego roku umowy zlecenia mogą być oskładkowane

Już od 2023 r. rząd planuje objąć wszystkie umowy zlecenia składkami na ubezpieczenie społeczne. Konsekwencją nowych przepisów będą niższe wynagrodzenia netto otrzymywane przez pracowników oraz wyższe koszty pracodawców.

Projekt oskładkowania wszystkich umów zlecenia został zapisany przez rząd w Krajowym Programie Reform 2022/2023. Dotychczasowe zapowiedzi nabrały realnego kształtu w wersji z 14 marca 2022, która trafiła właśnie do konsultacji społecznych i powinna wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Jeśli tak się stanie, zleceniobiorcy dostaną „na rękę” o około 13,71% mniej niż dotychczas. Wzrośnie też obciążenie pracodawców.

Przesłanki zmian w przepisach

Według zapowiedzi celem reformy ma być „ograniczenie segmentacji rynku pracy” poprzez zwiększenie ochrony socjalnej wszystkich osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, dzięki objęciu tych umów składkami na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od osiąganych przychodów i liczby zawartych umów. Autorzy projektu zakładają, że planowane zmiany przyczynią się do uporządkowania systemu ubezpieczeń społecznych, uszczelnienia zasad podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, podwyższenia przyszłych świadczeń długoterminowych, a także usprawnienia funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek.

Pracodawcy wskazują, że na skutek oskładkowania wszystkich umów cywilnoprawnych, poszkodowane będą osoby, które np. pracują na etacie, a posiadanie umowy zlecenia stanowi dla nich dodatkowy sposób na zasilenie budżetu. Po zmianach dochód z takiej umowy będzie niższy.

Zniesione mają zostać również zbiegi tytułów pozwalające na dobrowolne oskładkowanie drugiej i kolejnych umów. Oznacza to odczuwalne obniżenie dochodu tych osób.

Możliwość powiększenia szarej strefy

Pełne oskładkowanie oznacza, że nawet studenci zapłacą składki od otrzymywanego wynagrodzenia z umowy zlecenia, co obecnie jest dobrowolne. W efekcie wprowadzane zmiany mogą przyczynić się do odpływu ludzi do szarej strefy lub nawet skłonić ich do wybrania działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem. Jak twierdzą specjaliści, to nie jest dobry moment na dokładanie przedsiębiorcom i pracownikom obciążeń. Tym bardziej, że niedawno weszły w życie przepisy Polskiego Ładu, które zdecydowanie nie ułatwiły im życia.

W trudnej sytuacji znajdą się również osoby, które dorabiają sobie sprawując opiekę nad dziećmi, na przykład podczas urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego.

Aneta Radziun
HR Administration & Payroll Senior Specialist
aneta.radziun@gobs.pl

Więcej czasu na sporządzenie sprawozdań finansowych i rozliczenie CIT

Ministerstwo Finansów wydłużyło czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r. Przedłużono także termin na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych, czyli CIT.

Rozporządzenie przedłużające terminy ewidencyjne i sprawozdawcze zostało już ogłoszone w Dzienniku Ustaw i weszło w życie 10 marca 2022 r.[1]

Ile czasu zyskały podmioty?

Terminy między innymi na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych przypadających w 2022 r., zostały wydłużone o:

 • 3 miesiące – dla przedsiębiorstw prywatnych (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego – działających na rynku finansowym),
 • 3 miesiące – dla organizacji pozarządowych,
 • 3 miesiące – dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej),
 • 1 miesiąc – dla jednostek sektora finansów publicznych.

Co przygotujemy w późniejszym terminie?

Na podstawie rozporządzenia zostały przedłużone terminy dotyczące w szczególności:

 • inwentaryzacji,
 • sporządzenia zestawienia obrotów i sald,
 • sporządzenia sprawozdania finansowego,
 • przekazywania sprawozdania finansowego,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla wybranych jednostek,
 • sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Na podstawie Rozporządzenia z 17 marca 2022 r.[2] przedłużony został także termin na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, a także wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dzięki zmianie przepisów mają oni na to czas do 30 czerwca 2022 r. Nowy termin dotyczy tych jednostek, których rok podatkowy zakończył się pomiędzy 1 grudnia 2021 r. a 28 lutego 2022 r. 

Wydłużony został także termin na rozliczenie „podatku od przekształcenia” dla tych podmiotów, które w okresie od 1 stycznia do 1 marca 2022 r. rozpoczęły pierwszy rok podatkowy w ramach tzw. estońskiego CIT. Oni również muszą się rozliczyć do 30 czerwca 2022 r. 

Aleksandra Gałek
Accountant
aleksandra.galek@gobs.pl


[1] Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 561

[2] Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 639

ZUS pomoże przy kłopotach z opłacaniem składek

Wojna w Ukrainie znacznie utrudniła działalność gospodarczą niejednej firmy. W związku z tym wielu przedsiębiorców może mieć teraz kłopoty z opłacaniem swoich składek ZUS. Istnieje kilka wyjść z tej sytuacji.

Opóźnione lub uniemożliwione dostawy, zatory płatnicze, a często także nieobecność pracowników wywołana nie tylko wzrostem zachorowań na COVID-19, ale także zaangażowaniem w pomoc uchodźcom z Ukrainy – to coraz częstsze kłopoty przedsiębiorców spowodowane wybuchem wojny za naszą wschodnią granicą. W odpowiedzi na pojawiające się trudności, z pomocą wyszedł Zakład Ubezpieczeń Społecznych, proponując kilka rozwiązań w zależności od sytuacji osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Jak zatem poradzić sobie z opłacaniem składek ZUS, jeśli sytuacja kryzysowa w Ukrainie istotnie wpływa na wypłacalność polskiego przedsiębiorstwa?

Odroczenie terminu płatności

Jednym z rozwiązań jest złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek. Gdy ZUS wyrazi zgodę i podpisze z przedsiębiorcą umowę dotyczącą odroczenia, ten będzie mógł je uregulować w późniejszym, ustalonym w umowie terminie. Wówczas nie zapłaci odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Trzeba jednak pamiętać, że ZUS może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął, dlatego wniosek o odroczenie można złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składek.

Rozłożenie zadłużenia na raty

Przedsiębiorcy, którzy mają zadłużenie z tytułu składek ZUS i nie mogą go spłacić jednorazowo, powinni złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zaistniałego długu na raty. Jeżeli ZUS wyrazi zgodę na takie rozwiązanie, właściciel firmy będzie miał więcej czasu na uregulowanie zadłużenia na uzgodnionych warunkach, które zostaną zapisane w specjalnej umowie. Uniknie wtedy odsetek za zwłokę. Zapłaci jedynie opłatę prolongacyjną. Plusem jest również to, że jeżeli wobec tego takiego przedsiębiorcy prowadzone było postępowanie egzekucyjne, to po podpisaniu umowy ratalnej zostanie ono zawieszone. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie i może on dotyczyć zarówno składek zaległych, jak i przyszłych.

Umorzenie należności

Wśród polskich firm są również i takie, które poniosły straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, jakim jest wojna. To z kolei spowodowało, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby uniemożliwić im dalszą działalność. Wówczas właściciel takiego przedsiębiorstwa może złożyć wniosek o ich umorzenie. Jednak w tym przypadku umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za niego jako osobę opłacającą składki na własne ubezpieczenie.

W każdej z wymienionych sytuacji należy jednak pamiętać, że samo złożenie wniosku o ulgę lub umorzenie należności nie zawiesza postępowania egzekucyjnego. Dopiero zawarcie umowy o odroczeniu, rozłożeniu należności na raty lub wydanie decyzji umarzającej zadłużenie, będzie podstawą do wstrzymania działań egzekucyjnych.

Patrycja Okoń
HR Administration & Payroll Senior Specialist
patrycja.okon@gobs.pl

Dobra wiadomość dla podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe i ich księgowych

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z 31.01.2022 r. planowane jest  wydłużenie terminu na sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie sprawozdań finansowych za 2021 r.

Przedłużenie przypadających w 2022 r. terminów sprawozdawczych ma dotyczyć jednostek sektora prywatnego, z wyłączeniem tych działających na rynku finansowym, nadzorowanych przez KNF. Będzie dotyczyło również organizacji pozarządowych oraz płatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe. Przewidywane wydłużenie ma wynieść 3 miesiące. Z kolei jednostki sektora finansów publicznych mogą liczyć na terminy dłuższe jedynie o miesiąc.

Wydłużeniu o 3 miesiące ma ulec także termin składania rocznych zeznań podatkowych CIT za 2021 r., co będzie dotyczyć wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z zapowiedziami, będzie się to wiązało również z dłuższym terminem na wpłatę podatku należnego, wynikającego z różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu, a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów wprowadzającego nowe terminy został przekazany do konsultacji publicznych do 9 lutego 2022 r. włącznie.

Niedługo do konsultacji trafi również projekt rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminów w CIT – obecnie prace są na wczesnym etapie.  

W komunikacie Ministerstwa nie poruszono obowiązków złożenia formularzy, takich jak IFT-2R czy ORD-U (w zeszłym roku termin ich złożenia nie został objęty przedłużeniem). Komunikat nie precyzuje także, czy oraz na jakich zasadach podmioty zostaną objęte przedłużeniem z rokiem podatkowym innym niż kalendarzowy.

Z pewnością warto kontynuować prace związane z zamknięciem roku oraz obserwować komunikaty  MF w tym zakresie.

Agata Zięba
Accounting Team Leader
agata.zieba@gobs.pl

Od tego roku zmiany w podpisywaniu sprawozdań finansowych

Początkiem roku weszły w życie zmiany do Ustawy o rachunkowości. Mają one dostosować przepisy prawa z zakresu sprawozdawczości oraz rewizji finansowej do nowych możliwości związanych z rozwojem technologii. Zmiany dotyczą także ustaw o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Do najważniejszych zmian w Ustawie o rachunkowości należy wprowadzenie:

 • jednolitego formatu elektronicznego sprawozdania finansowego oraz
 • sprawozdania z działalności dla emitentów i dla pozostałych jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, zgodnie z formatami, o których mowa w rozporządzeniu KE[1].

Zmiany te mają ujednolicić przepisy Ustawy o rachunkowości z prawem unijnym oraz zwiększyć użyteczność sprawozdań finansowych jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Pozwoli to na automatyczne przeszukiwanie dokumentu oraz porównywanie, analizowanie i interpretowanie danych, co do tej pory nie było możliwe.

E-sprawozdania finansowe łatwiejsze do podpisania

Wprowadzone zostały także uproszczenia w podpisywaniu sprawozdań finansowych. Dotychczas sprawozdania musiały być podpisane elektronicznie przez wszystkich członków zarządu, co w przypadku zarządów wieloosobowych oraz wielu możliwości złożenia podpisu (w tym przez ePUAP), powodowało utrudnienia organizacyjno-techniczne. Od 2022 roku sprawozdania może podpisać tylko jeden członek zarządu wieloosobowego, po uprzednim upoważnieniu przez pozostałych członków. Odpowiedzialność zarządu i elektroniczna forma sprawozdań pozostają tu bez zmian.

Od tego roku wprowadzona została także możliwość niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne. Z kolei Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym umożliwiła większe wykorzystanie technologii informatycznych w działalności Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Teraz podstawowym rodzajem kontroli w firmach audytorskich staną się te wykonywane zdalnie. Natomiast sprawy związane z prowadzeniem listy firm audytorskich są załatwiane za pomocą systemu teleinformatycznego, co ma wpłynąć na ich efektywność i zmniejszenie kosztów.

Więcej technologii informatycznych

Doprecyzowano także przepisy dotyczące odbywania posiedzeń zdalnych oraz podejmowania uchwał w trybie obiegowym, co ma się przełożyć na szybsze rozpatrywanie spraw. Wyeliminowano również niejasności w stosowaniu przepisów dotyczących tajemnicy zawodowej biegłych rewidentów oraz doprecyzowano przepisy dotyczące sprawozdania z badania sprawozdań finansowych.

Umożliwienie jednostkom korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych ma ułatwić im wywiązywanie się ze swoich obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Z kolei Polska Agencja Nadzoru Audytowego ma efektywniej realizować swoje zadania, dzięki większym możliwościom wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych

Dopasowanie do współczesnych realiów biznesowych

Pozostałe zmiany – w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – mają dostosować przepisy tych ustaw do projektowanych zmian w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Wszelkieuproszczenia dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych mają zastosowanie od 1 stycznia 2022 r. Natomiast zasady składania sprawozdań finansowych i dokumentów w nowym formacie do Krajowego Rejestru Sądowego, będą obowiązywały od 1 czerwca 2022 r.

Izabela Kołodziejczak
managing director, chief accountant
izabela.kolodziejczak@gobs.pl


[1] Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/815

Okres zasiłkowy po nowemu. Niekorzystne dla pracowników zmiany

Przepisy Polskiego Ładu to nie jedyna rewolucja, jaka czeka pracodawców w 2022 r. Od 1 stycznia obowiązywać zaczęła nowelizacja tzw. ustawy zasiłkowej[1].

Nowe zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłku oraz okresów zasiłkowych to dwie najważniejsze zmiany we wspomnianej nowelizacji. Dzisiaj skupimy się na omówieniu nowych przepisów dotyczących wyznaczania okresów zasiłkowych.

Jednostka chorobowa bez znaczenia

W stanie prawnym obowiązującym jeszcze do końca 2021 roku, okres zasiłkowy ustalało się wliczając poprzednie niezdolności do pracy  jeśli:

 1. były spowodowane tą samą chorobą;
 2. przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej, a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Od 2022 roku pierwszy warunek przestaje mieć zastosowanie. To, czy niezdolność do pracy została spowodowana tą samą chorobą, jest bez znaczenia. Płatnik musi jedynie zweryfikować, czy minęło już 60 dni przerwy między pierwszym a kolejnym zwolnieniem lekarskim. Jeśli nie – wlicza wszystkie niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Jeśli tak – otwiera nowy okres zasiłkowy.

Okres zasiłkowy – jak to będzie wyglądać w praktyce?

Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 100 dni z powodu złamania ręki. Zwolnienie lekarskie zostało wystawione przez lekarza ortopedę. Następnie pracownik powrócił do pracy na 20 dni i uległ wypadkowi przy pracy. W jego wyniku doznał oparzeń i otrzymał zwolnienie lekarskie na kolejne 100 dni.

W starym stanie prawnym niezdolności do pracy spowodowane złamaniem ręki i obrażeniami związanymi z oparzeniem należałyby do dwóch odrębnych okresów zasiłkowych.

Od 2022 roku obie niezdolności do pracy będą wliczane do jednego okresu zasiłkowego, ponieważ między pierwszą a drugą niezdolnością do pracy nie było przynajmniej 60-dniowej przerwy.

W kontekście powyższego przykładu należy zwrócić uwagę na kolejną pułapkę. Zgodnie z przepisami okres zasiłkowy może trwać maksymalnie 182 dni. Pracownik z powyższego przykładu był niezdolny do pracy łącznie przez 200 dni. W związku z tym, że jego niezdolność do pracy przekroczyła okres 200 dni, nie otrzyma zasiłku za 18 dni. Będzie musiał wcześniej złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne w ZUS.

Zasiłek po ustaniu zatrudnienia

Na niekorzyść pracowników działają również znowelizowane przepisy dotyczące wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia. Od 2022 roku pracownik po ustaniu zatrudnienia będzie mógł pobierać zasiłek chorobowy jedynie przez 91 dni. Do końca 2021 roku było to możliwe aż dwa razy dłużej, czyli przez 182 dni.

91-dniowy limit będzie dotyczył jedynie okresu niezdolności do pracy wykraczającej poza okres ubezpieczenia. Należy mieć na uwadze, że maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego to wciąż 182 dni.

PRZYKŁAD: Pracownik podczas zatrudnienia w spółce otrzymał zasiłek chorobowy za 10 dni. Mimo iż do przekroczenia 182 dni okresu zasiłkowego brakuje mu jeszcze 172 dni, po ustaniu zatrudnienia będzie mógł otrzymać zasiłek za maksymalnie 91 dni.

PRZYKŁAD: Pracownik podczas zatrudnienia w spółce otrzymał zasiłek chorobowy za 130 dni. Po ustaniu zatrudnienia będzie miał prawo jeszcze do 52 dni płatnego zasiłku. ZUS nie wypłaci mu zasiłku za 91 dni, ponieważ, będąc jeszcze pracownikiem, był niezdolny do pracy przez 130 dni (182 dni – 130 dni = 52 dni).

Joanna Szafran
HR administration & payroll senior specialist
joanna.szafran@gobs.pl


[1] Ustawa z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Istotne uproszczenia w sprawozdawczości dla małych firm

Status tzw. jednostki małej daje przedsiębiorstwu możliwość skorzystania z wielu uproszczeń w sprawozdawczości finansowej oraz obowiązkach związanych z zamknięciem roku. To duża oszczędność kosztów i czasu. Jednak, aby z nich skorzystać, trzeba podjąć odpowiednią uchwałę.

Uproszczony bilans, rachunek zysków i strat, a także uproszczona informacja dodatkowa – to elementy sprawozdania finansowego, jakie mogą składać spółki posiadające status jednostki małej. W sprawozdawczości rocznej mogą one korzystać ze wzoru zamieszonego w  załączniku nr 5 Ustawy o rachunkowości.

Niewątpliwą korzyścią takiego rozwiązania jest przede wszystkim możliwość rezygnacji ze sporządzania sprawozdania z działalności zarządu. Spółki posiadające status jednostki małej, mogą z tego zrezygnować pod warunkiem, że w informacji dodatkowej przedstawią informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, o ile taka sytuacja nastąpiła. Przysługuje im również prawo do odstąpienia od wypełniania tzw. noty podatkowej jako załącznika do sprawozdania finansowego.

Trzeba jednak pamiętać, że uproszczone sprawozdanie nie jest sprawozdaniem ograniczonym. Oznacza to, że jeżeli firma chce doprecyzować czy wykazać w nim pewne pozycje, ma taką możliwość. Może jednak w sprawozdaniu zaprezentować wyłącznie zbiorcze pozycje określone w załączniku nr 5 Ustawy o rachunkowości. Jest tu więc dowolność poziomu uszczegółowienia prezentowanych danych. 

Spółka, oprócz sprawozdania finansowego, musi jedynie podjąć uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie oraz decyzję o podziale zysku lub pokryciu straty. Tylko te dokumenty wraz ze sprawozdaniem w obowiązkowym formacie XML są składane do KRS. Z pewnością rozwiązanie to pozwala na zmniejszenie ilości niezbędnych dokumentów oraz oszczędność kosztów i czasu.

Jaka spółka jest małą jednostką?

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości* spółka spełnia warunki na uznanie za jednostkę małą, jeśli w roku, za który sporządza sprawozdanie i w roku poprzednim nie przekroczyła dwóch z trzech poniższych wartości:

 • 25,5 mln zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego
 • 51 mln zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy
 • 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

Status jednostki małej spółka zyskuje dzięki stosownej uchwale, którą należy podjąć przed terminem sporządzenia kolejnego sprawozdania. W przypadku firm, które skończyły rok obrotowy 31 grudnia 2021, uchwałę taką należy podjąć nie później niż do końca marca 2022 roku.

Izabela Kołodziejczak
managing director, chief accountant
izabela.kolodziejczak@gobs.pl


* art. 3 ust 1c UoR

Sprawy w CEIDG tylko przez Konto Przedsiębiorcy

Od 13 grudnia 2021 r. konta właścicieli firm na stronie ceidg.gov.pl zostały wyłączone. Zastąpiło je Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl.

Od połowy grudnia przedsiębiorcy załatwią swoje sprawy w CEIDG tylko poprzez e-usługi na  Biznes.gov.pl. Konto Przedsiębiorcy jest połączeniem dwóch dotychczasowych serwisów internetowych – Biznes.gov.pl i CEIDG.gov.pl – w jeden, stanowiący wiarygodne i bezpieczne miejsce do załatwiania wszystkich niezbędnych kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Istotnym udogodnieniem jest również możliwość sprawdzanie stanu składanego wniosku, jego historii oraz wielokrotnego korzystania z raz wprowadzonych danych.

Zmienił się również sposób elektronicznego składania wniosków do CEIDG oraz wygląd zaświadczeń. Kreator wniosku zastąpił elektroniczny formularz CEIDG-1. Prowadzi on krok po kroku przez pytania dopasowane do danej sprawy i prosi o uzupełnienie danych. Na podstawie udzielanych odpowiedzi, system tworzy wniosek.

Konto Przedsiębiorcy – wystarczy rejestracja

Aby uzyskać dostęp do Konta Przedsiębiorcy, trzeba się zarejestrować. Po zalogowaniu właściciel firmy znajdzie tam dane przeniesione z konta na CEIDG, w tym dane swojej firmy, historię wpisu do CEIDG oraz status złożonych wniosków.

Konto Przedsiębiorcy umożliwia:

 • pobranie zaświadczenia o wpisie do CEIDG i sprawdzenie swojego wpisu,
 • złożenie wniosku o wpis do CEIDG,
 • zmianę danych firmy w rejestrze,
 • zawieszenie, wznowienie albo zamknięcie firmy,
 • dopisanie pełnomocnika albo prokurenta do CEIDG i zarządzanie pełnomocnictwami,
 • realizację wielu spraw urzędowych, sprawdzenie wysłanych wniosków oraz odpowiedzi z urzędów – informacje o załatwieniu sprawy lub powiadomienia o błędach we wnioskach.

W założeniu Konto Przedsiębiorcy ma być intuicyjne i umożliwić szybsze załatwianie spraw. Użytkownik zalogowany na Biznes.gov.pl nie musi za każdym razem wprowadzać swoich danych do elektronicznych usług. Pola z danymi zapisanymi w systemie są wypełniane automatycznie. Konto ma również pełnić rolęarchiwum i w uporządkowany sposób pokazywać aktualne i historyczne sprawy wraz z odpowiedziami urzędów.

Przypomni o ważnych terminach, zawiadomi o zmianach prawnych

System ma przypominać o zbliżających się ważnych terminach, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zawiadamiać o najważniejszych zmianach prawnych.

Użytkownik w Koncie Przedsiębiorcy odbierze między innymi zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, potwierdzające status podatnika VAT oraz o niezaleganiu w ZUS. Załatwi również sprawy m.in. w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

W niedługiej perspektywie Biznes.gov.pl ma wzbogacić się o kolejne funkcjonalności, między innymi wyszukiwarkę firm zarejestrowanych w CEIDG i KRS. W założeniu będzie to jedno narzędzie do wyszukiwania firm indywidualnych i spółek handlowych, co uprości przedsiębiorcom weryfikację kontrahentów.

Dostęp do Konta Przedsiębiorcy jest możliwy również z urządzeń mobilnych oraz dla osób z niepełnosprawnościami.

Marlena Jagiełło
senior accountant
marlena.jagiello@gobs.pl

Odsetki ustawowe w górę

Od 9 grudnia 2021 r. wskutek podwyższenia stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (z 1,25% do 1,75%), zwiększyła się wysokość odsetek ustawowych (kapitałowych) i odsetek ustawowych za opóźnienie – określonych w Kodeksie cywilnym. Bez zmian pozostają odsetki za opóźnienie określone w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Od 2016 roku wysokość odsetek ustawowych zależy od tego, z jakiego tytułu są one naliczane. Dotyczy to odsetek ustawowych należnych od sumy pieniężnej, za opóźnienie (uregulowanych w Kodeksie cywilnym) oraz za opóźnienie w transakcjach handlowych (uregulowanych w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych).

Odsetki kapitałowe od grudnia 2021

Odsetki ustawowe (kapitałowe) od 9 grudnia 2021 r. wyniosą 5,25% w skali roku. Przed zmianami było to 4,75% w skali roku (od 4 listopada br.). Maksymalna stawka odsetek ustawowych[1] wyniesie teraz 10,5% w skali roku (zamiast poprzednich 9,5 % w skali roku, obowiązujących od 4 listopada br.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego odsetki kapitałowe, czyli odsetki od sumy pieniężnej, należą się tylko, gdy wynika to z czynności prawnej (np. z umowy) albo z ustawy, orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Jeżeli wysokość odsetek kapitałowych nie jest określona w inny sposób, należą się one w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych.

Co istotne, maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych. Nawet postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych. Tak samo jest w przypadku dokonania wyboru prawa obcego kraju. Stosuje się wtedy przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

Odsetki ustawowe za opóźnienie

Z kolei odsetki ustawowe za opóźnienie są naliczane za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Jeżeli ich stopa nie była oznaczona, należą się one w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.

Również w przypadku odsetek za opóźnienie ich wysokość w stosunku rocznym nie może przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Natomiast odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych mogą być naliczane przez wierzyciela dłużnikowi, który spóźnił się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego – kiedy transakcja miała charakter transakcji handlowej, czyli umowy dotyczącej dostawy towaru lub świadczenia usług.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, wynoszą 8,1%. Natomiast, gdy dłużnikiem jest inny podmiot publiczny, są równe 10,1%. Stawki te obowiązują do 31  grudnia 2021r.

Izabela Kołodziejczak
managing director, chief accountant
izabela.kolodziejczak@gobs.pl


[1] na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego

Izabela Kołodziejczak na Gali Plebiscytu Gospodarczego Kobiece Twarze

12 grudnia w Zamku Książ odbyła się VII i VIII edycja Plebiscytu Gospodarczego Kobiece Twarze.

Izabela Kołodziejczak, prezes GOBS otrzymała nagrodę główną w kategorii Profesjonalistki w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach w plebiscycie z 2020 roku.  Nagroda ta jest docenieniem wkładu w budowanie przyjaznego kobietom środowiska pracy.

Kobiece Twarze powstały, by pokazywać i promować przedsiębiorcze kobiety i takie, które mają wpływ na rozwój gospodarczy regionu, a także pracodawców przyjaznych płci żeńskiej i pozwalającym im na ciągły rozwój. Celem plebiscytu jest wyróżnienie kobiecych osobowości, a także otwieranie horyzontów tym znajdującym się na początku kariery. Bardzo ważnym aspektem plebiscytu jest integracja i solidarność wśród kobiet.

Na gali obecni byli również Rafał Olesiński i Tomasz Gałka.

Gratulujemy wszystkim laureatkom!

Scroll to top