Aktualności

Nadchodzi nowy standard w rachunkowości – KSR 15

Od 2023 roku będziemy stosować nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 “Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”. Został on już opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

Nowy standard nr 15 określa zasady ustalania, ujmowania, wyceny i prezentacji przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych, a także półproduktów, towarów oraz materiałów w sprawozdaniu finansowym. Motywacją i uzasadnieniem dla opracowania nowego standardu rachunkowości są zgłaszane przez pracowników działów księgowości w badaniach ankietowych trudności w zakresie ewidencji przychodów ze sprzedaży. Ważnym argumentem przemawiającym za rozszerzeniem informacji w zakresie ewidencji przychodów były również istotne zmiany w obrębie prawa rachunkowości międzynarodowej – od 2018 roku obowiązuje nowy MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”.

Zawarte w nowym KSR 15 wskazówki dotyczą m.in.:

 • warunków, których spełnienie pozwala ustalić i ująć przychody ze sprzedaży oraz związane z nimi koszty poniesione przy zawarciu umowy z kontrahentem,
 • zmniejszenia przychodów w związku z udzielonymi rabatami, bonusami czy przyjętymi zwrotami.

Standard określa również sposób ewidencji przychodów ze sprzedaży osiągniętych na podstawie umów sprzedaży zawartych w oparciu o szczególne warunki, takie jak sprzedaż w ramach programów lojalnościowych, sprzedaż barterowa, komis lub sprzedaż z udzielonym przyrzeczeniem odkupu. W standardzie opisano również, jak ujmować w księgach przychody z tytułu umów wieloelementowych. [MS1] 

KSR 15 tylko dla ewidencji rachunkowej

Nowy KSR 15 wyraźnie podkreśla brak zgodności ujęcia księgowego przychodów z ujęciem przychodów w ramach ewidencji prowadzonej dla celów podatkowych.Standard ten nie odnosi się w żadnym aspekcie do prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych. W przypadku rozbieżności pomiędzy ujęciem przychodu zgodnie z prawem podatkowym a prawem bilansowym, jednostka zobowiązana jest zapewnić ewidencję umożliwiającą zarówno prawidłowe rozliczenia podatkowe, jak i prawidłowe ustalenie przychodu zgodnie ze standardem.

Nie wszystko zgodne z międzynarodowymi standardami

Wyjaśnienia zawarte w standardzie są zgodne z postanowieniami Ustawy o rachunkowości, jednak nie wszystkie rozwiązania są zbieżne z postanowieniami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 15 „Przychody z umów z klientami”. Najważniejsze różnice wynikają m.in. z zakresu regulacji. Zakres MSSF 15 jest szerszy i odnosi się do wszelkich transakcji z tytułu umów z klientami, w tym także umów dotyczących świadczenia usług długoterminowych oraz korzystania z licencji, które nie są objęte zakresem nowego KSR 15.

O ile w przypadku sprzedaży dóbr istotnych rozbieżności pomiędzy KSR 15 a MSSF 15 nie ma, o tyle już w odniesieniu do usług należy podkreślić odmienne koncepcje obowiązujące w obu tych regulacjach prawa bilansowego. Ustawa o rachunkowości, a co za tym idzie, KSR 15, bazuje na tzw. koncepcji przeniesienia ryzyk i korzyści. Zgodnie z nią określając moment powstania przychodu, należy ocenić, kiedy ryzyka i korzyści związane z przedmiotem umowy zostały przeniesione na kupującego. Międzynarodowy standard opiera się natomiast na koncepcji, w której decyzja o przedmiocie umowy między kupującym a sprzedającym, a także o zobowiązaniach sprzedawcy wobec kupującego, jest przenoszona w momencie wykonania określonych świadczeń.

Nowy KSR został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów 29 lipca 2022 r. pod pozycją 81. Po raz pierwszy będzie miał zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2023 r.Dominika Grela

Accounting Team Leader
dominika.grela@gobs.pl

Minimalny CIT zapłacimy dwa lata później

Podatnicy CIT, którzy mają straty albo niską rentowność nie zapłacą tzw. podatku minimalnego ani w tym roku, ani w następnym. Ma on zostać zawieszony na kolejne dwa lata.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o CIT, który właśnie trafił do Sejmu przewiduje zmiany w tzw. minimalnym podatku dochodowym i odroczenie jego wprowadzenia do 2024 roku. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy zanotują stratę z działalności operacyjnej lub rentowność niższą niż 2%, po raz pierwszy zapłacą minimalny podatek dochodowy do końca marca 2025 r., rozliczając CIT za rok poprzedni.

Podatek minimalny teoretycznie od tego roku

Formalnie przepisy o minimalnym podatku dochodowym weszły w życie 1 stycznia 2022 r., w ramach Polskiego Ładu. Ich celem jest zwiększenie wpływów z CIT, również od przedsiębiorstw niedochodowych. Obecnie dotyczy to podatników, którzy wykażą stratę z działalności operacyjnej albo rentowność nie wyższą niż 1%.

Po nowelizacji, podatek ten ma być zawieszony na lata 2022-2023. Natomiast, gdy zacznie obowiązywać, obejmie firmy wykazujące straty lub rentowność do poziomu 2%. Oznacza to, że znacznie więcej przedsiębiorstw będzie zobowiązanych do jego płacenia. Według Ministerstwa Finansów podatek minimalny w nowej formie będzie dotyczył około 7 tys. podatników.

Obniżona ma być również istotna część podstawy opodatkowania. Mowa o 1,5% przychodu zamiast obecnych 4%. W efekcie stawka podatku wynosiłaby 0,015% przychodu zamiast dzisiejszych 0,4%.

Więcej zwolnionych przedsiębiorstw

W projekcie nowelizacji ustawy o CIT wydłużona została lista podmiotów zwolnionych z podatku minimalnego. Są to m.in. firmy o przychodach poniżej 2 mln euro, przedsiębiorstwa komunalne, świadczące usługi zdrowotne, prowadzące sprzedaż towarów i usług objętych cenami regulowanymi, a także górnicze. Wyłączono też podmioty, które w jednym z trzech lat poprzedzających dany rok podatkowy uzyskały rentowność przekraczającą 2%.

Teraz projekt nowelizacji ustawy musi jeszcze zaakceptować parlament. Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 r., ale część jej przepisów ma obowiązywać z mocą wsteczną, od 1 stycznia 2022 r.

Podatek minimalny w Unii Europejskiej

Komisja Europejska również pracuje nad dyrektywą o podatku minimalnym. Miałby on wynieść 15% i dotyczyć dużych przedsiębiorstw krajowych oraz firm wielonarodowych, których skonsolidowane przychody z co najmniej dwóch z ostatnich czterech lat przekroczyły 750 mln euro. W założeniu podatek ten będzie dotyczyć podmiotów, które wykorzystują fakt posiadania transgranicznych struktur dla zwiększenia efektywności podatkowej. Miałoby to choć w pewnym stopniu wyrównać szanse mniejszych firm, które nie mają możliwości kreowania swojej polityki podatkowej tak, jak przedsiębiorstwa transgraniczne.

Klaudia Brzezińska
Accounting Team Leader
klaudia.brzezinska@gobs.pl

Nowy limit VAT dla małych podatników od 2023 roku

Od początku przyszłego roku zwiększy się limit rocznego obrotu uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT – z 1,2 mln do 2 mln euro.

Nowy limit VAT dla małych podatników znalazł się w projekcie nowelizacji ustawy o VAT, która ma wejść w życie w styczniu 2023 roku. Projekt jest właśnie poddawany uzgodnieniom międzyresortowym i konsultacjom publicznym.

Kim jest mały podatnik?

Mały podatnik VATto taki, u którego wartość sprzedaży wraz z podatkiem nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty (wyrażonej w złotych), która odpowiada równowartości:

 • 1,2 mln euro, lub
 • 45 tys. euro (w przypadku podatników prowadzących działalność maklerską, zarządzających funduszami inwestycyjnymi lub alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, agentów oraz innych firm świadczących usługi o podobnym charakterze).

Istnieje również mały podatnik PIT/CIT.  Jest to taka firma, której wartość przychodu brutto ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 2 mln euro, w przeliczeniu na złotówki.

Status małego podatnika w obu przypadkach uprawnia do korzystania z wielu przywilejów i ułatwień. Dotyczą one przede wszystkim rozliczeń z podatku dochodowego (PIT/CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT).

Co oznacza wyższy limit dla małego podatnika VAT?

Głównym przywilejem małego podatnika VAT jest możliwość rozliczania podatku VAT za kwartał. Mogą się w ten sposób rozliczać nie tylko przedsiębiorstwa, które wybrały metodę kasową, lecz także małe firmy, rozliczające podatek VAT w tradycyjny sposób.

Limit małego podatnika VAT na 2023 rok w polskiej walucie będzie można obliczyć dopiero w październiku 2022 r. Jest on przeliczany na złotówki według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego i podawany w zaokrągleniu do tysiąca złotych.

Podwyższenie limitu małego podatnika VAT do 2 mln euro spowoduje zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia w VAT.

Izabela Kołodziejczak
managing director, chief accountant
izabela.kolodziejczak@gobs.pl

Wyższe diety za delegacje i podróże służbowe

Pierwszy raz od 2013 roku została podniesiona stawka diety w delegacji za krajowe podróże służbowe. Wzrosła także stawka ryczałtu za noclegi i dojazdy.

Przez ostatnie dziewięć lat obowiązywała ta sama stawka diety w delegacji – 30 zł za każdą rozpoczętą dobę podróży służbowej. Od 28 lipca 2022 roku wzrosła ona o 26% i wynosi 38 zł.

Wszystko za sprawą znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej[1]. Zwiększona stawka diety ma umożliwić pokrycie rosnących kosztów wyżywienia.

Można wydać więcej na nocleg i komunikację

Wraz ze wzrostem stawki diety, wzrósł ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej, który jest liczony od wartości diety za podróż krajową – określony jako 20% diety. Po podwyżce wzrósł do 7,60 zł. Wyższy jest również ryczałt za nocleg, który stanowi 150% diety. Przez ostatnie lata było to 45 zł, natomiast po zmianach – 57 zł.

Jednak aby pracownik mógł otrzymać zwrot kosztów noclegu, musi przedstawić pracodawcy rachunek z miejsca zakwaterowania. Należy pamiętać, że koszt jednej doby hotelowej nie może być wyższy niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli może wynosić najwyżej 760 zł. Dotychczas było to 600 zł.

Konieczne udokumentowanie wydatków poniesionych w podróży

Wydatki związane z podróżą służbową mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Zapisów, w tym również diet właściciela firmy oraz osób z nim współpracujących, dokonuje się przez tzw. rozliczenie podróży służbowej na podstawie sporządzonego dowodu wewnętrznego.

Do rozliczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, czyli faktury lub rachunki.

Joanna Szafran
HR administration & payroll senior specialist
joanna.szafran@gobs.pl


[1] Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1481), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001481

Planowane zmiany w Ordynacji podatkowej

W toku konsultacji wewnętrznych znajduje się nowelizacja Ordynacji podatkowej, która zakłada szereg zmian istotnych zarówno dla podatników, jak i organów skarbowych. Większość  ma wejść w życie 1 czerwca 2023 roku.

Istotną zmianą będzie likwidacja przepisu umożliwiającego wszczęcie postępowania karno-skarbowego w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia podatkowego. To duża zmiana, która uniemożliwi organom skarbowym przedłużenie terminu, w jakim będzie można skontrolować podatnika. Dzięki temu, w przypadku kontroli urząd nie będzie mógł zawiesić biegu terminu, jeśli nie zmieści się w terminie przedawnienia.

Zmiany dla podatników

Nowelizacja przepisów dotyczy także zaciągania zobowiązań zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym. Po dokonaniu wpisu do hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego termin przedawnienia zostanie przerwany, a jego bieg rozpocznie się na nowo.

Planowana jest również modyfikacja przepisów, która ma znieść obowiązek złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty powstałej na skutek korekty zeznania. Oznacza to, że nie tylko procedura zwrotu środków będzie prostsza, ale także skróci się rzeczywisty termin zwrotu pieniędzy.

Nowe przepisy podatkowe zakładają również, że w przypadku spraw, gdzie podatek jest niższy niż 5 tys. zł, stosowane będzie postępowanie uproszczone, które potrwa nie dłużej niż 14 dni.

Zwiększy się również kwota zobowiązania, które w imieniu podatnika może opłacić osoba trzecia. Dotychczas było to 1 tys. zł, a po zmianach będzie to 5 tys. zł.

Nowe prawa dla fiskusa

Nowelizacja w obecnym kształcie wskazuje na to, że organy podatkowe otrzymają nowe uprawnienia. Jednym z nich będzie możliwość blokady rachunku firmowego, jak i oszczędnościowego na okres 96 godzin. Obecnie blokada może trwać maksymalnie 72 godziny. W uzasadnionych przypadkach, po upływie czterech dni, organ podatkowy będzie miał możliwość przedłużenia blokady rachunku.

Kolejną modyfikacją ma być brak obowiązku zwrotu nadpłaconego podatku VAT w wyniku błędnie zastosowanej zawyżonej stawki. Będzie to możliwe, gdy fiskus uzna, że w wyniku błędu podatnik nie poniósł straty majątkowej. Zwiększeniu ulegnie wysokość kary porządkowej. Nowelizacja przepisów przewiduje, że będzie to 10 535 zł, a nie jak dotychczas, 3 tys. zł. Wśród planowanych zmian jest także zwiększenie odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych.

Większość modyfikacji w Ordynacji podatkowej wejdzie w życie od 1 czerwca przyszłego roku. Z kolei przepisy dotyczące blokady rachunków bankowych zaczną obowiązywać dopiero od 2024 roku.

Izabela Kołodziejczak
managing director, chief accountant
izabela.kolodziejczak@gobs.pl

Od kiedy obowiązkowe e-faktury?

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur będzie obowiązkowe dla wszystkich polskich firm od 1 stycznia 2024 roku. Stanie się tak za sprawą zgody wydanej (17 czerwca) przez unijną Radę do Spraw Gospodarczych i Finansowych.

Już można wystawiać e-Faktury

Przedsiębiorcy mogą dobrowolnie korzystać z systemu od początku tego roku. Wystawiane dokumenty są sporządzane zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Finansów wzorem faktury. Dokumenty mogą być wystawiane bezpośrednio w KSeF lub w programach finansowo-księgowych. W tym drugim przypadku, każda z faktur po wystawieniu jest przesyłana za pośrednictwem specjalnego interfejsu do centralnej bazy MF. Data przesłania dokumentu jest uznawana za datę jego wystawienia. Następnie system sprawdza, czy został on wystawiony zgodnie z obowiązującym schematem, a gdy weryfikacja jest pozytywna, nadaje mu numer identyfikacyjny.  Dopiero wtedy faktury znajdujące się w systemie KSeF kontrahent może pobrać do swojego wewnętrznego systemu księgowego. Obecnie firmy mogą wystawiać e-faktury na równi z tymi w formie elektronicznej i papierowej.

Korzyści dla przedsiębiorców

Korzystanie z KSeF ma przynosić przedsiębiorcom, przynajmniej w założeniu, wiele korzyści. Jedną z nich są oszczędności na obowiązkowej archiwizacji dokumentów – w  KSeF będą one przechowywane przez 10 lat. Plusem ma być również krótszy termin podstawowego zwrotu VAT (zmiana z 60 na 40 dni). System ma również umożliwić wstępne wypełnianie przez urząd skarbowy plików kontrolnych, a także informacji podsumowujących działalność przedsiębiorstwa.  

KSeF – obowiązek i wątpliwości

Korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe tylko dla firm zarejestrowanych w Polsce. Nie będzie dotyczyło przedsiębiorstw zagranicznych, które są zarejestrowane w naszym kraju jedynie na potrzeby rozliczania podatku VAT.

Na razie KSeF budzi wiele wątpliwości i kontrowersji wśród polskich przedsiębiorców. Obawiają się oni m.in. braku odpowiedniego oprogramowania czy wystawiania w ten sposób faktur zagranicznym kontrahentom. Być może dlatego nie cieszy się on zbyt dużym zainteresowaniem. W pierwszym kwartale tego roku zarejestrowało się w nim jedynie około 270 firm.

Izabela Kołodziejczak
managing director, chief accountant
izabela.kolodziejczak@gobs.pl

Jak złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty? Elektronicznie!

Podatnicy, u których wystąpiła nadpłata podatku oraz Ci, którzy uważają, że zapłacili zbyt wysoką kwotę, mogą złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Nie trzeba już w tym celu udawać się do właściwego urzędu skarbowego lub przygotowywać wniosku w formie papierowej. Od 27 maja można to zrobić elektronicznie.

Na platformie e-Urzędu Skarbowego podatnicy mogą załatwić wiele spraw, które dotychczas wymagały osobistych odwiedzin w urzędzie skarbowym, m.in. składać pisma, przeglądać złożone przez siebie dokumenty czy też sprawdzać kwoty podatków, jakie są zobowiązani zapłacić. Pod koniec maja 2022 r. umożliwiono również złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

Według Ministerstwa Finansów, wniosek może złożyć podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku lub który kwestionuje zasadność albo wysokość pobranego podatku. Podatnik może złożyć wniosek osobiście lub przez pełnomocnika.

Aby prawidłowo przygotować wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku należy wypełnić wskazane pola dokumentu, m.in.:

 • rodzaj podatku,
 • okres naliczenia,
 • wysokość nadpłaty.

Konieczne jest również uzasadnienie składanego wniosku.

Ułatwienie – interaktywny formularz

Wypełnienie wniosku nie powinno przysporzyć podatnikowi żadnych trudności, ponieważ służy do tego interaktywny formularz. Po prawidłowym zalogowaniu, formularz jest już wstępnie wypełniony danymi identyfikacyjnymi podatnika. Tak samo, gdy wniosek składa pełnomocnik, dane jego mocodawcy uzupełniane są automatycznie.

Automatycznie wprowadzone dane identyfikacyjne oraz adresowe podatnika można samodzielnie modyfikować. Do wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku można dodać maksymalnie 3 załączniki, których łączny rozmiar nie może przekroczyć 6,5 MB.

Konieczne zalogowanie

E-Urząd Skarbowy dostępny jest wyłącznie na stronie internetowej podatki.gov.pl. Aby skorzystać z możliwości złożenia pisma lub przeglądania złożonych dokumentów należy zalogować się przy pomocy profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel.

Klaudia Brzezińska
Accounting Team Leader
klaudia.brzezinska@gobs.pl

Nowy wzór zgłoszenia VAT-R

Początek lipca przyniesie wiele zmian związanych z podatkami. Jedną z nich jest wprowadzenie nowego wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług – VAT-R. Ma on brać pod uwagę nowy rodzaju podatnika – grupę VAT.

Czym jest VAT-R?

Jest to formularz składany do rejestracji lub aktualizacji danych dotyczących podatku od towarów i usług (VAT). Dzięki niemu przedsiębiorca może zarejestrować się jako czynny podatnik VAT lub jako podatnik VAT zwolniony. VAT-R służy również do rejestracji transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE zarówno dla nievatowców, jak i czynnych podatników VAT.

Zgłoszenie VAT-R należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego przed dniem dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, zwykle przed rozpoczęciem działalności gospodarczej firmy.

Nowy rodzaj podatnika – grupa VAT

Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R będzie dostosowany do nowego rodzaju podatnika – grupy VAT. Grupa ta ma być wprowadzona do polskiego systemu podatkowego 1 lipca 2022 r.

W nowym wzorze formularza VAT-R zaplanowano pola, które pozwolą na wskazanie w nim nowych opcji wyboru opodatkowania. Umożliwią one określenie danego podatnika grupą VAT. Ta opcja opodatkowania będzie dostępna przy aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego.

Czy czeka nas uproszczenie rozliczeń?

Według Ministerstwa Finansów grupa VAT ma znacznie uprościć rozliczenia pomiędzy jej członkami oraz zwiększyć efektywność finansową współpracy z innymi podmiotami z grupy. Umożliwi też podmiotom powiązanym finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie wspólne rozliczanie dla potrzeb podatku od towarów i usług. Będzie to jednak dobrowolna decyzja przedsiębiorstwa.

Zmiany dotyczące nowego wzoru zgłoszenia VAT-R znalazły się w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z 23 marca 2022 r., który zmienia rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług.

Mimo że nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca, to dotychczasowymi formularzami będzie można się posługiwać jeszcze do końca lipca 2022 r.

Izabela Kołodziejczak
managing director, chief accountant
izabela.kolodziejczak@gobs.pl

Termin rozliczenia CIT coraz bliżej

Ministerstwo Finansów kolejny rok z rzędu przedłużyło termin na rozliczenie rocznego podatku dochodowego CIT za 2021 r. Analogicznie jak w poprzednich latach podatnicy CIT, których rok obrotowy zakończył się w terminie od 1 grudnia danego roku r. do 28 lutego roku kolejnego r, mają na to czas do 30 czerwca.

Zgodnie z przepisami, termin wysłania deklaracji CIT-8, czyli rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, upływa po trzech miesiącach od dnia zakończenia roku obrotowego. Dla większości podatników jest to 31 marca następnego roku. Jednak w tym roku kolejny raz wydłużono ten termin do 30 czerwca 2022 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 17 marca 2022 r. [1],  zostały przedłużone terminy na:

 • złożenie zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB),
 • złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E),
 • wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek.

Kogo dotyczy przesunięty termin składania deklaracji CIT?

 • podmioty, których rok obrotowy zakończył się w terminie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.,
 • organizacje pozarządowe,
 • podatnicy opodatkowani na zasadach ryczałtu od dochodów spółek.

30 czerwca to termin ostateczny, nie oznacza to jednak, że deklaracji nie można złożyć wcześniej.

O wydłużenie terminów również za 2021 rok apelowały środowiska księgowych i przedsiębiorców. Według Ministerstwa Finansów, przedłużenie terminu na złożenie zeznania i wpłatę należnego podatku powinno być korzystne dla firm.

Izabela Kołodziejczak
managing director, chief accountant
izabela.kolodziejczak@gobs.pl


[1] Wydłużony termin rozliczenia podatku CIT wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów z 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 639). Weszło ono w życie 19 marca 2022 r.

Głos podatnika, czyli 440 pomysłów jak zmienić system podatkowy

Platforma Głos podatnika, która umożliwia przekazywanie sugestii dotyczących polskiego systemu podatkowego, działa już od dwóch lat. Ministerstwo Finansów opublikowało niedawno podsumowanie otrzymanych w tym okresie zgłoszeń.

Głos podatnika został uruchomiony przez ministerstwo na początku 2020 roku. Swoje pomysły w ramach platformy może zgłaszać każdy podatnik. Jaki był główny cel narzędzia? Zwiększenie efektywności polskiego systemu podatkowego, lepsza odpowiedź na potrzeby życiowe i biznesowe obywateli, stworzenie nowych rozwiązania podatkowych i dostosowanie prawa do szybko zmieniających się wyzwań i technologii. Przez dwa lata tą drogą zgłoszono 440 różnych pomysłów, z czego 70 weszło w życie.

Sugestie podatników wcielone w życie

Zrealizowane pomysły dotyczą między innymi wprowadzenia dwóch alternatywnych wariantów opodatkowania podatkiem CIT oraz likwidacji obowiązku oczekiwania na potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów albo usługobiorcę. Obowiązek ten warunkował prawo do pomniejszenia należnego podatku VAT. Udało się również ujednolicić stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w odniesieniu do przychodów z najmu uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej oraz uzyskiwanych z najmu prywatnego.

Dzięki zgłoszeniom dokonanym przez Głos podatnika, Ministerstwo Finansów wprowadziło także możliwość składania ZAP-3 w serwisie e-Urzędu Skarbowego, nowy model danych dla przesyłek e-commerce i przesyłek pocztowych oraz uruchomiło e-konto pełnomocnika.

Wartościowy Głos podatnika

Według Ministerstwa Finansów tematyka zgłaszanych pomysłów i zagadnień w dużej mierze dotyczy wprowadzenia zmian w prawie podatkowym i w usługach świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową – szczególnie elektronicznych.

Poprzez Głos podatnika użytkownicy mogą nie tylko zgłaszać swoje sugestie i propozycje dotyczące zmian w systemie podatkowym, ale również komentować zgłaszane pomysły oraz odpowiedzi udzielane przez ministerstwo. Pomysły pogrupowane są na kategorie według tematyki, między innymi: PIT, CIT, VAT, koronawirus, akcyza, cło, ceny transferowe, podatki akcyzowe, ordynacja podatkowa, sprawozdania, budżet czy dialog z biznesem.

Aby zgłosić swój pomysł dotyczący zmian w systemie podatkowym, wystarczy wejść na stronę Głosu podatnika.

Izabela Kołodziejczak
managing director, chief accountant
izabela.kolodziejczak@gobs.pl

Scroll to top