Autor: Julia Zajączkowska

Dobra wiadomość dla podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe i ich księgowych

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z 31.01.2022 r. planowane jest  wydłużenie terminu na sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie sprawozdań finansowych za 2021 r.

Przedłużenie przypadających w 2022 r. terminów sprawozdawczych ma dotyczyć jednostek sektora prywatnego, z wyłączeniem tych działających na rynku finansowym, nadzorowanych przez KNF. Będzie dotyczyło również organizacji pozarządowych oraz płatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe. Przewidywane wydłużenie ma wynieść 3 miesiące. Z kolei jednostki sektora finansów publicznych mogą liczyć na terminy dłuższe jedynie o miesiąc.

Wydłużeniu o 3 miesiące ma ulec także termin składania rocznych zeznań podatkowych CIT za 2021 r., co będzie dotyczyć wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z zapowiedziami, będzie się to wiązało również z dłuższym terminem na wpłatę podatku należnego, wynikającego z różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu, a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów wprowadzającego nowe terminy został przekazany do konsultacji publicznych do 9 lutego 2022 r. włącznie.

Niedługo do konsultacji trafi również projekt rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminów w CIT – obecnie prace są na wczesnym etapie.  

W komunikacie Ministerstwa nie poruszono obowiązków złożenia formularzy, takich jak IFT-2R czy ORD-U (w zeszłym roku termin ich złożenia nie został objęty przedłużeniem). Komunikat nie precyzuje także, czy oraz na jakich zasadach podmioty zostaną objęte przedłużeniem z rokiem podatkowym innym niż kalendarzowy.

Z pewnością warto kontynuować prace związane z zamknięciem roku oraz obserwować komunikaty  MF w tym zakresie.

Agata Zięba
Accounting Team Leader
agata.zieba@gobs.pl

Odsetki ustawowe w górę

Od 9 grudnia 2021 r. wskutek podwyższenia stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (z 1,25% do 1,75%), zwiększyła się wysokość odsetek ustawowych (kapitałowych) i odsetek ustawowych za opóźnienie – określonych w Kodeksie cywilnym. Bez zmian pozostają odsetki za opóźnienie określone w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Od 2016 roku wysokość odsetek ustawowych zależy od tego, z jakiego tytułu są one naliczane. Dotyczy to odsetek ustawowych należnych od sumy pieniężnej, za opóźnienie (uregulowanych w Kodeksie cywilnym) oraz za opóźnienie w transakcjach handlowych (uregulowanych w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych).

Odsetki kapitałowe od grudnia 2021

Odsetki ustawowe (kapitałowe) od 9 grudnia 2021 r. wyniosą 5,25% w skali roku. Przed zmianami było to 4,75% w skali roku (od 4 listopada br.). Maksymalna stawka odsetek ustawowych[1] wyniesie teraz 10,5% w skali roku (zamiast poprzednich 9,5 % w skali roku, obowiązujących od 4 listopada br.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego odsetki kapitałowe, czyli odsetki od sumy pieniężnej, należą się tylko, gdy wynika to z czynności prawnej (np. z umowy) albo z ustawy, orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Jeżeli wysokość odsetek kapitałowych nie jest określona w inny sposób, należą się one w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych.

Co istotne, maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych. Nawet postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych. Tak samo jest w przypadku dokonania wyboru prawa obcego kraju. Stosuje się wtedy przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

Odsetki ustawowe za opóźnienie

Z kolei odsetki ustawowe za opóźnienie są naliczane za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Jeżeli ich stopa nie była oznaczona, należą się one w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.

Również w przypadku odsetek za opóźnienie ich wysokość w stosunku rocznym nie może przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Natomiast odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych mogą być naliczane przez wierzyciela dłużnikowi, który spóźnił się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego – kiedy transakcja miała charakter transakcji handlowej, czyli umowy dotyczącej dostawy towaru lub świadczenia usług.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, wynoszą 8,1%. Natomiast, gdy dłużnikiem jest inny podmiot publiczny, są równe 10,1%. Stawki te obowiązują do 31  grudnia 2021r.

Izabela Kołodziejczak
managing director, chief accountant
izabela.kolodziejczak@gobs.pl


[1] na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego

Izabela Kołodziejczak na Gali Plebiscytu Gospodarczego Kobiece Twarze

12 grudnia w Zamku Książ odbyła się VII i VIII edycja Plebiscytu Gospodarczego Kobiece Twarze.

Izabela Kołodziejczak, prezes GOBS otrzymała nagrodę główną w kategorii Profesjonalistki w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach w plebiscycie z 2020 roku.  Nagroda ta jest docenieniem wkładu w budowanie przyjaznego kobietom środowiska pracy.

Kobiece Twarze powstały, by pokazywać i promować przedsiębiorcze kobiety i takie, które mają wpływ na rozwój gospodarczy regionu, a także pracodawców przyjaznych płci żeńskiej i pozwalającym im na ciągły rozwój. Celem plebiscytu jest wyróżnienie kobiecych osobowości, a także otwieranie horyzontów tym znajdującym się na początku kariery. Bardzo ważnym aspektem plebiscytu jest integracja i solidarność wśród kobiet.

Na gali obecni byli również Rafał Olesiński i Tomasz Gałka.

Gratulujemy wszystkim laureatkom!

Scroll to top